Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Marek Modrzyński, Dorota Dmochowska, Grażyna Królikowska, Krystyna Jakubowska, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 30.04.2009. Zaakceptowano/Accepted: 3.05.2009.

Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2009 r.

The analysis of hazel pollen count in selected Polish cities in 2009 Alergoprofil 2009; 1(5): 44-48. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia leszczyny w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2009 r. Pomiary wykonywano w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Sosnowcu, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku leszczyny. Pylenie leszczyny w 2009 roku rozpoczęło się około 40 dni później niż w 2008 roku i około 50 dni później niż w 2007 roku. Najwcześniej pyłek leszczyny zarejestrowano w Lublinie (8 lutego stężenie wynosiło 26 ziaren/m3 powietrza), a we wszystkich pozostałych punktach pomiarowych pylenie leszczyny odnotowano w początkach marca. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku leszczyny odnotowano w Lublinie – 28 marca zanotowano tam stężenie 362 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of hazel pollination season in selected cities of Poland in 2008. The measurements were performed in Białystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Sosnowiec, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Warsaw and Wrocław. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of hazel in 2009 started about 40 days later in comparison to 2008, and about 50 days later in comparison to 2007. The season started first in Lublin (08 February – 26 hazel pollen grain/1 m3). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Lublin on 28 March (362 hazel pollen grains/1 m3).

POPRZEDNIE NUMERY