Lechosław P. Chmielik, Anna Chmielik, Magdalena Żabicka, Romana Bogusławska, Mieczysław Chmielik

Otrzymano/Received: 25.04.2009. Zaakceptowano/Accepted: 7.05.2009.

Obrazowanie zatoki klinowej u dzieci w badaniu radiologicznym i klinicznym

Radiological and clinical diagnostics of the sphenoid sinus in children Alergoprofil 2009; 1(5): 33-35. DOI:
STRESZCZENIE

Zatoka klinowa sąsiaduje z wieloma ważnymi strukturami, co stwarza ryzyko powikłań podczas PESS (Paediatric Endoscopic Sinus Surgery). Konieczna jest więc szczegółowa przedoperacyjna diagnostyka TK zatoki klinowej. Autorzy przeanalizowali wielopłaszczyznowe badania TK zatok z wtórnymi rekonstrukcjami 29 dzieci przed PESS, stwierdzając znaczną odmienność anatomiczną zatoki klinowej.

ABSTRACT

In the close neighborhood of the sphenoid sinus many import ant structures are located, which may cause difficulties during PESS (Paediatric Endoscopic Sinus Surgery). Precise computer tomography diagnostic is needed before operation. The authors analyzed 29 CT images of children, on whom PESS was performed. Diversity of anatomy of sphenoid sinus was found.

POPRZEDNIE NUMERY