Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Beata Zielnik-Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 30.04.2009. Zaakceptowano/Accepted: 9.05.2009.

Alergia 2008 – badanie obserwacyjne 977 chorych

Allergy 2008 – observational study of 977 patients Alergoprofil 2009; 1(5): 24-32. DOI:
STRESZCZENIE

Celem badania było zebranie i opracowanie informacji na temat objawów i sposobu leczenia chorych cierpiących na schorzenia alergiczne. Wieloośrodkowe badanie otwarte przeprowadzono w latach 2008–2009. Kwalifikowano do niego chorych, u których objawami alergii były: zaburzenia drożności nosa, patologiczna wydzielina z nosa, zmiany skórne, kaszel oraz świąd i zaczerwienienie oczu. Ocenę przeprowadzono podczas dwóch kolejnych wizyt. Analizie statystycznej poddano wyniki badania przeprowadzonego na grupie 977 chorych. Najliczniejszą grupą wiekową wśród chorych zgłaszających się do lekarza z powodu objawów choroby alergicznej była grupa młodych dorosłych; 30% badanych nie przekroczyło 20. roku życia. Najczęściej stosowaną grupą leków u chorych z objawami alergii były leki przeciwhistaminowe. Zastosowano je u 96,9% pacjentów. Wydaje się celowe propagowanie wśród lekarzy konieczności stosowania w chorobach alergicznych leków przeciwhistaminowych rekomendowanych przez międzynarodowe zespoły specjalistów (ARIA 2009, system GRADE), tzn. tych leków drugiej generacji, które są całkowicie pozbawione efektu sedacji oraz nie są metabolizowane szlakiem cytochromu P 450.

ABSTRACT

The aim of the study was to gain the information on symptoms and treatment of patients suffering from allergic diseases. The multicenter, open study was conducted in years 2008–2009. The study embraced patients with following allergy symptoms: nasal blockade, rhinorrhea, cough, eye redness and skin symptoms. The analyzed group embraced 977 patients. The biggest group of patients visiting medical center due to allergy symptoms was the group of young adults; 30% was no older than 30 years old. The group of drugs prescribed most often to patients with allergy symptoms was antihistaminic drugs; used by 96.9% of assessed patients. Antihistaminic drugs that are safe, recommended by international expert committees should be used.

POPRZEDNIE NUMERY