Agnieszka Syryło

Otrzymano/Received: 6.03.2009. Zaakceptowano/Accepted: 14.03.2009.

Zapalenie migdałków podniebiennych

Inflammation of the palatine tonsils Alergoprofil 2009; 1(5): 11-15. DOI:
STRESZCZENIE

Zapalenia migdałków podniebiennych należą do najczęściej spotykanych problemów w praktyce laryngologicznej. W pracy przedstawiono anatomię, etiopatogenezę, symptomatykę, diagnostykę i leczenie zapaleń migdałków podniebiennych. Opisano najczęściej występujące schorzenia, zwrócono uwagę na czynniki etiologiczne i metody diagnostyki. Rozpoznanie różnicowe poszczególnych typów zapalenia migdałków podniebiennych wpływa na prawidłowe leczenie.

ABSTRACT

Palatine tonsillitis belongs to the most commonly met problems amid laryngological practitioners. In paper anatomy, ethiopathogenesis, symptomatics, diagnostics and treatment of palatine tonsils inflammation are presented. The author describes predominant illness, he pays attention of ethiology and those methods. Diagnosis of different types of inflammation of the palatine tonsils impact on correct treatment.

POPRZEDNIE NUMERY