Jerzy Kruszewski

Otrzymano/Received: 26.04.2009. Zaakceptowano/Accepted: 4.05.2009.

Dlaczego nie należy stosować homeopatii w alergologii?

Why not to use homeopathy in allergology? Alergoprofil 2009; 1(5): 2-4. DOI:
STRESZCZENIE

Autor przedstawia aktualne, krytyczne stanowisko środowiska naukowego w odniesieniu do homeopatii.

ABSTRACT

The author presents the current, critical position of expert committee on homeopathy-

POPRZEDNIE NUMERY