Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Tomasz Wolski

Otrzymano/Received: 2.12.2008. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2008.

Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku

Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2008; 4(4): 30-34. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium w 2008 r. w powietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy i Opola. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Za sezon zarodnikowy uznano okres, w którym w powietrzu występuje 90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Cladosporium. Sezon zarodnikowy najwcześniej rozpoczął się w Sosnowcu, a najpóźniej w Szczecinie. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie, we Wrocławiu i w Warszawie, maksymalne stężenie, wynoszące 106 836 zarodników × m-3, zaobserwowano w Szczecinie.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the concentration of Cladosporium spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, Olsztyn, Krakow, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz and Opole in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Cladosporium season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Cladosporium season started first in Sosnowiec on the 2nd May and in the other cities it started during the next days. The latest the fungal season started in Szczecin. The highest airborne concentration of 106 836 Cladosporium spores × m-3 was noted in Szczecin on the 29th of June.

POPRZEDNIE NUMERY