Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Tomasz Wolski

Otrzymano/Received: 2.12.2008. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2008.

Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku

Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2008; 4(4): 25-29. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2008 r. w powietrzu Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy i Opola. Pomiary stężenia zarodników prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Za sezon zarodnikowy uznano okres, w którym w powietrzu wystąpiło 90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Alternaria. Sezon zarodnikowy zaczął się najwcześniej w Bydgoszczy, a w ciągu następnych czterech tygodni rozpoczął się w pozostałych miastach. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie, Krakowie i Sosnowcu, maksymalne stężenie, wynoszące 903 zarodniki × m-3, zaobserwowano w Szczecinie.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, Olsztyn, Krakow, Wroclaw, Bialystok, Bydgoszcz and Opole in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen and spores sampler). Alternaria season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Bydgoszcz on the 25th May and in the other cities it started during the next four weeks. The highest airborne concentration of 903 Alternaria spores × m-3 was noted in Szczecin on the 26th of July.

POPRZEDNIE NUMERY