Agnieszka Krauze

Otrzymano/Received: 10.12.2008. Zaakceptowano/Accepted: 18.12.2008.

Praktyczne aspekty diagnostyki alergii na leki ze szczególnym uwzględnieniem alergii na antybiotyki beta-laktamowe i leki miejscowo znieczulające

Diagnosis of drug allergy. Management of patients with a history of beta-laktam antibiotic and local anesthesis allergy Alergoprofil 2008; 4(4): 2-7. DOI:
STRESZCZENIE

Autor przedstawia najistotniejsze kwestie dotyczące alergii na leki. Opisane są procedury stosowane w diagnostyce alergii na leki u chorych, u których wystąpiły objawy uczulenia po podaniu antybiotyków beta-laktamowych i leków miejscowo znieczulających.

ABSTRACT

The author presents the most important issues considering drug allergies. Diagnostic procedures with specific recommendations forpatients with beta-lactam antibiotics and local anesthetics allergy are discussed-

POPRZEDNIE NUMERY