Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 13.10.2008. Zaakceptowano/Accepted: 15.10.2008.

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 2008 r.

Nobel Prize for Medicine 2008 Alergoprofil 2008; 3(4): 68-71. DOI:
STRESZCZENIE

Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymał w 2008 roku Harald zur Hausen za odkrycie wirusa brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy oraz Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier za odkrycie ludzkiego wirusa zespołu nabytego braku odporności (HIV).

ABSTRACT

The Nobel committee has awarded the Prize for Physiology or Medicine in this year to Harald zur Hausen for his discovery of human papilloma viruses (HPV) causing cervical cancer and to Françoise Barré-Sinoussi and Luc Montagnier for their discovery of human immunodeficiency virus (HIV).

POPRZEDNIE NUMERY