Andrzej Emeryk, Justyna Emeryk-Maksymiuk, Arkadiusz Jędrzejewski

Otrzymano/Received: 15.03.2019. Zaakceptowano/Accepted: 14.04.2019.

Nawrotowe zakażenia dróg oddechowych czy alergiczny nieżyt nosa?

Recurrent respiratory tract infection or allergic rhinitis? Alergoprofil 2019; 1(15):3-10. DOI: 10.24292/01.AP.151180419
STRESZCZENIE

Nawrotowe zakażenia układu oddechowego u dzieci i dorosłych stanowią ciągle poważny problem kliniczny, podobnie jak różne postacie alergicznego nieżytu nosa (ANN). W pracy o charakterze przeglądowym podano praktyczne wskazówki pomocne w odróżnianiu wirusowych zakażeń dróg oddechowych od ANN. Omówiono także najważniejsze publikacje wskazujące na zwiększoną częstość oraz cięższy przebieg kliniczny zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych chorych na ANN. Przypomniano najczęściej rozważane mechanizmy tłumaczące powyższe związki, jak również przedstawiono aktualne możliwości terapii chorych z zakażeniem wirusowym górnych dróg oddechowych i ANN.

ABSTRACT

Recurrent respiratory tract infections and different types of allergic rhinitis (AR) are still a major health problem in children and adults. A review paper provides practical guidance to help differentiate viral respiratory infections from AR. Also discussed are the most important publications indicating the increased frequency and more severe clinical course of upper respiratory tract infections in children and adult patients with AR. The most often considered mechanisms explaining the above relationships were recalled. The current treatment options for patients with upper respiratory tract infection and AR have been presented.

POPRZEDNIE NUMERY