Wiesława Liberowicz-Wieloch, Stefan Stamm, Piotr Pieńkowski, Wojciech Golusiński

 

Interdyscyplinarna współpraca w mikrochirurgii krtani z zastosowaniem lasera CO2 i znieczulenia ogólnego z użyciem wentylacji dyszowej

Interdisciplinary cooperation in CO2 laser microsurgery of larynx in general anaesthesia with jet ventilation Alergoprofil 2018; 2(14): 35-40. DOI: 10.24292/01.AP.214250618
STRESZCZENIE

Wstęp: Zabiegi mikrochirurgiczne krtani wymagają swobodnego dostępu do pola operacyjnego. Takie możliwości stwarza znieczulenie ogólne z użyciem wentylacji dyszowej. Wspólny obszar działania laryngologa i anestezjologa wymaga współpracy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto grupę 40 pacjentów zakwalifikowanych do mikrochirurgii krtani z użyciem lasera CO2. Badana grupa składała się z 20 chorych ze zmianami złośliwymi i 20 chorych ze zmianami niezłośliwymi. Ryzyko znieczulenia oceniano według skali ASA. Wykluczono chorych przed 18. i po 80. r.ż., z ciężką obturacyjną chorobą płuc oraz niewydolnością nerek i wątroby. W pracy przedstawiono zasady kwalifikacji do zabiegów i sposób prowadzenia znieczulenia ogólnego. Warunki intubacji oceniano według skali Kriega, a warunki operacji przeprowadzanej przez laryngologa w skali Likerta. Wyniki: Proponowany sposób znieczulenia umożliwiał sprawne i bezpieczne wykonanie procedur anestezjologicznych i laryngologicznych. Warunki pracy zostały wysoko ocenione przez laryngologa. Dyskusja: Operacje mikrochirurgiczne krtani z zastosowaniem wentylacji dyszowej są obarczone wysokim ryzykiem powikłań. Ich bezpieczne przeprowadzenie jest możliwe przy ścisłej współpracy zespołów anestezjologicznego i laryngologicznego.

ABSTRACT

Background: Microsurgery of larynx requires free access to the operation field. It is possible under general anaesthesia with high frequency jet ventilation. Shared upper airway demands anaesthesiologist and surgeon cooperation. Methods: 40 patients scheduled for laser CO2 microsurgery were included in the study. 20 of patients presented malignant pathology and 20 benign lesions. Anaesthetic risk was assessed in ASA-scale. Patients under 18 and above 80 years old, with severe COPD and renal or hepatic failure were excluded. This article deals with preoperative assessment and management of general anaesthesia. Conditions for intubation were assessed using Krieg-score and conditions for surgery were assessed by surgeon using Likert-scale. Results: Presented method of anaesthesia enables efficient and safe surgical treatment. Conditions for surgery were highly scored by surgeon. Discussion: High risk of complications is associated with microsurgery of larynx under general anaesthesia with jet ventilation. Close cooperation between surgical and anaesthetic teams is essential for safety of this procedure.

POPRZEDNIE NUMERY