Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 27.03.2018. Zaakceptowano/Accepted: 30.03.2018.

Serwisy z ogólnopolskimi informacjami o stężeniu pyłku roślin w Polsce w 2018 roku

Services with nationwide information on pollen counts in Poland in 2018 Alergoprofil 2018; 1(14): 17-20. DOI: 10.24292/01.AP.300318
STRESZCZENIE

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to najczęstsza choroba w praktyce specjalisty alergologa i jedna z najczęstszych w praktyce lekarza rodzinnego. Schematy leczenia choroby, pozwalające na jej dobrą kontrolę, opracowane zostały przez inicjatywę ARIA. Mimo to u części chorych nie osiągamy zadowalających efektów. Poprawę skuteczności leczenia ANN może przynieść wykorzystanie aplikacji umożliwiającej śledzenie objawów ANN i informującej o prognozowanym stężeniu pyłku uczulających roślin. Autorzy dokonali przeglądu aktywnych w 2018 r. ogólnopolskich serwisów i aplikacji informujących o prognozowanym stężeniu pyłku roślin.

ABSTRACT

Allergic rhinitis (AR) is the most common disease in allergy specialist’s practice and one of the most common in family doctor practice. The guidelines for allergic rhinitis management, allowing its good control, have been developed by the ARIA initiative. Nevertheless, we do not achieve satisfactory results in some patients. The effectiveness of AR treatment can be improved by using the application that allows to follow the symptoms of AR and informing about the expected pollen counts of sensitizing plants. The authors reviewed a list of nationwide websites and applications informing about the forecasted pollen counts in 2018.

POPRZEDNIE NUMERY