Michał Krzysztof Kołodziejczyk, Michał Jakub Nachajski

Otrzymano/Received: 28.03.2018. Zaakceptowano/Accepted: 31.03.2018.

Nowoczesne rozwiązania w technologii zaufanych i skutecznych farmakologicznie substancji leczniczych

The modern solutions in the technology of trust and pharmacologically effective medicinal substances Alergoprofil 2018; 1(14): 12-16. DOI: 10.24292/01.AP.310318
STRESZCZENIE

Skuteczność i efektywność terapii jest zależna od skutecznego uwolnienia substancji biologicznie czynnej (API) z postaci leku w odpowiednim miejscu i czasie. Aby substancja lecznicza mogła się wchłonąć, musi się znaleźć w docelowym miejscu absorpcji w rozproszeniu molekularnym. Właściwości fizykochemiczne API i oczekiwana compliance terapii decydują o tym, iż nie jest możliwe podawanie leków jedynie w postaci roztworów. Wprowadzenie do terapii tabletek do sporządzania zawiesiny stanowi bardzo dobrą alternatywę dla dotychczas stosowanych postaci leku, szczególnie w odniesieniu do antybiotyków. Forma tabletki do sporządzania zawiesiny gwarantuje również lepszą stabilność samej substancji czynnej, ograniczając możliwość jej inaktywacji, np. w drodze hydrolizy w środowisku wodnym. Wprowadzenie na rynek farmaceutyczny tabletki do sporządzania zawiesiny z azytromycyną daje lekarzowi dodatkowe narzędzie, oprócz już istniejących postaci leku, w celu zwiększenia efektywności farmakoterapii i uzyskiwania pełnej compliance.

ABSTRACT

The effectiveness and the efficiency of therapy depends on whether the active pharmaceutical component will be released from the drug form at the right time and place. In order to absorb the drug substance, it must be molecularly dispersed in the place of absorption. Due to the physicochemical properties of the drug substance and therapeutic compliance, it is not possible to administer of drugs only in the solutions’ form. The application of the dispersible tablets in therapy is a very good alternative to the previously used drug forms, especially to antibiotics. The dispersible tablets guarantee also better stability of the active ingredient itself limiting the possibility of hydrolysis of the active substance in the aqueous environment. Currently, the placing on the market of dispersible tablets with azithromycin gives the physicians an additional tool, in addition to the existing forms of the drug, to increase the effectiveness of pharmacotherapy and to obtain a full compliance.

POPRZEDNIE NUMERY