Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 20.03.2018. Zaakceptowano/Accepted: 28.03.2018.

Pacjent z ostrym zapaleniem zatok w aptece

A patient with acute rhinosinusitis at the pharmacy Alergoprofil 2018; 1(14): 3-9. DOI: 10.24292/01.AP.280318
STRESZCZENIE

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych definiowane jest jako stan zapalny w obszarze jam nosa i zatok trwający krócej niż 4 tygodnie. Diagnoza opiera się na obecności charakterystycznych objawów (wywiad) i badaniu przedmiotowym. W przypadkach niepowikłanych diagnostyka obrazowa (RTG, TK) nie jest rekomendowana. Najczęściej schorzenie ma etiologię wirusową. Leczenie ostrego wirusowego zapalenia jamy nosa i zatok jest objawowe, a objawy ustępują zwykle w ciągu 7–10 dni. Infekcje bakteryjne stwierdza się jedynie w 0,5–2% przypadków choroby. Leczenie objawowe ostrego wirusowego zapalenia jamy nosa i zatok, zarówno o etiologii wirusowej, jak i bakteryjnej, ma na celu usunięcie blokady i wycieku z nosa, a także objawów ogólnych – podwyższonej ciepłoty ciała i złego samopoczucia. W pracy przedstawiono definicję, klasyfikację i leczenie ostrego wirusowego zapalenia jamy nosa i zatok, zgodne z aktualnymi wytycznymi. W praktyce farmaceuci stanowią pierwszą linię kontaktu z chorym, ze względu na dostępność części stosowanych leków bez recepty.

ABSTRACT

Acute rhinosinusitis is defined as symptomatic inflammation of the nasal cavity and paranasal sinuses lasting less than 4 weeks. The diagnosis is based on characteristic symptoms (clinical history) and physical examination. In cases with no complications, imaging diagnostics is not recommended (X-ray, CT). The most common etiology of acute rhinosinusitis is a viral infection. Treatment for acute viral rhinosinusitis focuses on symptomatic management as it typically resolves within 7 to 10 days. Bacterial infection occurs in only 0.5 to 2 percent of episodes of acute rhinosinusitis. Symptomatic management of acute rhinosinusitis, both viral and bacterial in etiology, aims to relieve symptoms of nasal obstruction and rhinorrhea as well as the systemic signs and symptoms such as fever and fatigue. The paper presents the outline of definitions, division, diagnostics and treatment of rhinosinusitis according to current recommendations. In the practical management of acute rhinosinusitis, pharmacists are usually the first-line contact, because some medications are available over the counter.

POPRZEDNIE NUMERY