Tadeusz Płusa

Otrzymano/Received: 7.12.2016. Zaakceptowano/Accepted: 9.12.2016.

7 profili klinicznych chorych z zakażeniami układu oddechowego, u których należy stosować azytromycynę

7 clinical profiles of patients with infection of the respiratory tract in whom it is worth to use of azithromycin Alergoprofil 2016; 4(12): 162-168. DOI:
STRESZCZENIE

Zakażenia układu oddechowego wciąż stanowią zagrożenie zdrowia i życia. Z tego powodu nowe generacje antybiotyków powinny się cechować szerokim spektrum działania i penetracją do nabłonka dróg oddechowych oraz miąższu płucnego. Azytromycyna charakteryzuje się ponadto zdolnością do wnikania do wnętrza makrofagów i niszczenia tam bakterii atypowych. Powyższe cechy wraz ze zdolnością do wpływania na procesy immunologiczne dają azytromycynie szczególne miejsce we współczesnych zaleceniach terapeutycznych.

ABSTRACT

Respiratory infections still pose a threat to health and life. For this reason, new generations of antibiotics should be characterized by a broad spectrum of activity, penetration of the epithelium of the airways and lung parenchyma. The azithromycin is also characterized by the ability to penetrate into macrophages, and destruction of atypical bacteria. The above features with the ability to affect the immune processes point azithromycin to a particular place in modern recommendations of therapy.

POPRZEDNIE NUMERY