Milena Paprocka, Magdalena Jasińska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski

Otrzymano/Received: 20.06.2015. Zaakceptowano/Accepted: 1.09.2015.

Ocena zależności przepływu nosowego i jakości życia u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa

Assessment of the correlation between nasal airflow and quality of life in patients with allergic rhinitis Alergoprofil 2015; 3(11): 34-39. DOI:
STRESZCZENIE

Alergiczny nieżyt nosa jest jedną z najczęstszych chorób alergicznych górnych dróg oddechowych. Jego głównymi objawami są: uczucie zablokowania nosa, wodnisty wyciek z nosa, kichanie oraz świąd nosa. Obok badań obiektywnych stałe miejsce w diagnostyce, leczeniu i ocenie klinicznej pacjenta zajmuje subiektywna ocena jakości życia. Celem pracy była ocena zależności wartości przepływu nosowego i poziomu jakości życia pacjentów z alergicznym nieżytem nosa. Przeanalizowano wyniki badania rynomanometrycznego i przeprowadzonej ankiety RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) dla grupy badanej (30 osób) w porównaniu z grupą kontrolną, którą stanowili chorzy ze skrzywieniem przegrody nosa (30 osób). Na podstawie wyników stwierdzono, że poziom jakości życia grupy badanej jest znamiennie niższy niż grupy kontrolnej. Pacjenci z alergicznym nieżytem nosa uzyskali gorsze wyniki zarówno rynomanometrii, jak i badania kwestionariuszowego. Nie wykazano również znamiennej statystycznie zależności wyników badania obiektywnego i subiektywnego. Średnie wartości współczynnika korelacji odnotowano tylko przy porównaniu objawów związanych ze snem oraz kłopotów natury fizycznej niezwiązanych z objawami ze strony nosa. Alergiczny nieżyt nosa w sposób istotny negatywnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów w relacjach społecznych, pracy zawodowej i życiu codziennym.

ABSTRACT

Allergic rhinitis is one of the most common allergic diseases of upper respiratory system. Its main symptoms are: nasal blockage, watery rhinorrhea, sneezing and nose itching. In addition to objective research, subjective evaluation of quality of life occupies a permanent place in the diagnosis, treatment and clinical assessment of the patient. The aim of this study was to assess the relationship between nasal airflow and the quality of life in patients with allergic rhinitis. Results of rhinomanometry were evaluated and the survey RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire) for the study group (30 patients) was compared with the control group (30 patients), which consisted of patients with nasal septum deviation. The study shows that the quality of life level in the study group is significantly lower than in the control group. Patients with allergic rhinitis obtained worse results in both rhinomanometry and the questionnaire. There was no statistically significant correlation between the results of objective and subjective tests. The average value of correlation coefficient was observed only in comparison of symptoms related to sleep and physical problems unrelated to nasal symptoms. Allergic rhinitis significantly affects normal functioning of patients in social relations, work and everyday life.

POPRZEDNIE NUMERY