Andrzej Chciałowski, Krzysztof Korzeniewski

Otrzymano/Received: 20.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 25.09.2015.

Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej

Middle East respiratory syndrome Alergoprofil 2015; 3(11): 28-33. DOI:
STRESZCZENIE

Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS, Middle East respiratory syndrome) jest wysoce śmiertelną chorobą zakaźną dróg oddechowych, wywołaną przez koronawirusa RNA β (MERS-CoV, the Middle East respiratory syndrome coronavirus). Uważa się, że główny rezerwuar wirusów stanowią wielbłądy jednogarbne. Są one również zaangażowane w bezpośrednią lub pośrednią transmisję zakażenia na człowieka. Pierwotnej izolacji wirusa dokonano u pacjenta zmarłego z powodu ciężkiej choroby układu oddechowego w czerwcu 2012 r. w Jeddah (Arabia Saudyjska). Większość dotychczasowych przypadków MERS wykryto w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Korei Południowej (wtórne zakażenia, zawleczenie z Bliskiego Wschodu). Dwadzieścia dwa zachorowania odnotowano w krajach spoza Bliskiego Wschodu, tj. w Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech, w Niemczech, Grecji, Holandii, Austrii, Tunezji, Algierii, Malezji, na Filipinach i w USA. Wystąpiły one u osób powracających z Półwyspu Arabskiego. Choroba może mieć łagodny przebieg – charakteryzuje się wówczas objawami klinicznymi typowymi dla nieżytu górnych dróg oddechowych. Jednak w części przypadków rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej oraz niewydolność wielonarządowa, które prowadzą do zgonu – zwłaszcza u osób z chorobami współistniejącymi. Postępowanie niefarmakologiczne sprowadza się przede wszystkim do zapobiegania transmisji wirusa, zaś działanie terapeutyczne polega głównie na leczeniu objawowym.

ABSTRACT

Middle East respiratory syndrome (MERS) is a highly deadly infectious disease of the respiratory system caused by RNA β coronavirus (MERS-CoV). It is estimated that dromedary camels are the main reservoir for the virus and are involved in direct and indirect transmission of the virus to humans. The virus was first isolated from a patient who died of an acute respiratory infection in Jeddah, Saudi Arabia in June 2012. As of today, the majority of MERS cases have been reported in Saudi Arabia, the United Arab Emirates and in South Korea (secondary infections imported from the Middle East). Twenty-two cases have been reported in countries outside the Middle East including the UK, France, Italy, Germany, Greece, the Netherlands, Austria, Tunisia, Algeria, Malaysia, the Philippines and the USA – these were imported cases diagnosed in travelers having returned from the Arabian Peninsula. Clinical symptoms of MERS can be mild and then the disease may present as an upper respiratory tract infection. In some cases, however, it may develop into an acute respiratory distress syndrome and multiple organ failure leading to death, especially in patients with comorbidities. Non-pharmacological management of MERS mainly consists in preventing the spread of the virus while pharmacological management comes down to symptomatic treatment.

POPRZEDNIE NUMERY