Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aneta Sulborska, Maria Tietze, Anna Matysik-Woźniak

Otrzymano/Received: 25.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 28.09.2015.

Zanieczyszczenia biologiczne i pyłowe w powietrzu atmosferycznym zagrażające zdrowiu człowieka

Biological and particulate pollutants threatening human health in the atmospheric air Alergoprofil 2015; 3(11): 23-27. DOI:
STRESZCZENIE

W okresie od końca kwietnia do połowy lipca 2009 r. przeprowadzono badania bioaerozolu oraz pyłów zawieszonych w powietrzu atmosferycznym Lublina. Próby osadu elementów stałych zanieczyszczeń powietrza pobierano przy użyciu aparatów Durhama w 3 dzielnicach miasta. Analizy mikroskopowe przeprowadzono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Z badań wynika, że we wszystkich 3 dzielnicach miasta największy udział w zanieczyszczeniach powietrza mają cząstki pyłu glebowego, które najczęściej występowały w formie zdyspergowanej, rzadziej tworzyły agregaty. Obserwowane ziarna pyłku były zniekształcone lub uszkodzone i zawierały na powierzchni zanieczyszczenia różnego typu. Zarodniki grzybów tworzyły agregaty z cząstkami zanieczyszczeń glebowych i przemysłowych. Rozważa się występowanie interakcji między cząstkami biologicznymi a glebowymi i przemysłowymi.

ABSTRACT

The article presemts results of examinations of bioaerosol and particulate matter in the atmospheric air in Lublin conducted between late April and mid-July 2009. Samples of solid elements of air pollution were collected with the Durham apparatus in 3 districts of the city. Microscopic analyses were performed using a scanning electron microscope (SEM). The results indicate that soil dust particles, which most frequently occurred in a dispersed form and less frequently formed aggregates, accounted for the greatest proportion of air pollution in all of the city districts analysed. The pollen grains observed were distorted or damaged and had various types of contaminants on their surface. Fungal spores formed aggregates with soil and industrial pollution particles. An interaction between biological, industrial, and soil particles is under consideration.

POPRZEDNIE NUMERY