Magdalena Arcimowicz

Otrzymano/Received: 15.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 17.09.2015.

Skuteczne i bezpieczne leczenie alergicznego nieżytu nosa

Effective and safe allergic rhinitis treatment Alergoprofil 2015; 3(11): 11-22. DOI:
STRESZCZENIE

Alergiczny nieżyt nosa (ANN), czyli zależne od IgE zapalenie błony śluzowej nosa, jest częstą chorobą układu oddechowego, która dotyka miliony osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, wpływając na jakość życia, produktywność i choroby współistniejące, w tym astmę. Główne objawy to: kichanie, wydzielina nosowa, świąd i niedrożność nosa. Większość pacjentów w sposób zadowalający odpowiada na farmakoterapię. W trakcie leczenia trzeba uwzględnić nasilenie i czas trwania objawów, wiek pacjenta oraz choroby współistniejące. Należy ponadto zalecać, jeśli to możliwe, unikanie znanych alergenów i czynników drażniących. Z uwagi na przewlekły charakter schorzenia, leczenie farmakologiczne powinno cechować się bezpieczeństwem, skutecznością oraz łatwością stosowania. Glikokortykosteroidy donosowe wykazują największą skuteczność i dlatego powinny być zalecane jako leki pierwszego wyboru zarówno w okresowym ANN o nasileniu umiarkowanym/ciężkim, jak i w każdym przewlekłym ANN, szczególnie jeśli objawy są uporczywe, dominuje blokada nosa i wpływają niekorzystnie na jakość życia pacjenta. Wśród innych metod leczenia wymienia się leki przeciwhistaminowe drugiej generacji oraz leki przeciwhistaminowe stosowane donosowo, doraźnie leki obkurczające błonę śluzową – w przypadkach nasilonego obrzęku, inhibitory receptora leukotrienowego – szczególnie w przypadku współistniejącej astmy, a także zabiegi niefarmakologiczne (np. płukanie nosa solą fizjologiczną, leczenie chirurgiczne). Immunoterapia swoista jest rekomendowana nie tylko w celu zmniejszenia nasilenia objawów, ale także jako profilaktyka dalszego rozwoju schorzenia. U niektórych pacjentów nie udaje się osiągnąć całkowitego ustąpienia objawów, a uzyskuje jedynie częściową kontrolę choroby, co może wynikać m.in. z braku lub niedostatecznych zaleceń dotyczących odpowiedniego leczenia przeciwzapalnego, czyli za pomocą glikokortykosteroidów donosowych.

ABSTRACT

Allergic rhinitis – IgE-dependent inflammation of nasal mucosa – is a common chronic respiratory disease that affects millions of individuals, both children and adults, their quality of life, productivity, and other comorbid conditions, including asthma. The main symptoms are: sneezing, itchy nose, rhinorrhoea and nasal congestion (blockage). Most cases of allergic rhinitis satisfactorily respond to pharmacotherapy. Pharmacological treatment should be based on the severity and duration of symptoms, and on the patient’s age as well as concomitant diseases. Patients should be also advised to avoid known allergens and triggers, if it is possible. The pharmacological treatment should be safe, effective and easily administered as we treat patients with a chronic condition requiring long-term therapy. Intranasal glucocorticosteroids are the most effective treatment and are recommended as the first-line therapy for mild to moderate disease, both seasonal and perennial, especially if the symptoms are persistent. In meta-analyses, intranasal glucocorticosteroids are superior to the other therapeutic options, have a good safety profile, and treat all symptoms of allergic rhinitis effectively. Other therapeutic options include second-generation antihistamines or intranasal antihistamines, decongestants (in the case of severe nasal oedema) or leukotriene receptor antagonists (particularly in concomitant asthma) and some nonpharmacological procedures (e.g. nasal irrigation; in some cases – surgical procedures). Allergen-specific immunotherapy is recommended, not only to decrease the severity of nasal symptoms, but also to prevent the progression of the disease. In some allergic patients, despite the treatment, the disease becomes only partly controlled. The reasons of such a situation are definitely complex, but one reason is the lack of symptom-oriented treatment, especially the lack of inadequate anti-inflammatory treatment with intranasal glucocorticosteroids.

POPRZEDNIE NUMERY