Aneta Wagner, Krzysztof Buczyłko, Angelika Szwed, Hanna Zielińska-Bliźniewska

Otrzymano/Received: 23.04.2015. Zaakceptowano/Accepted: 30.04.2015.

Brak korelacji wartości sIgE dla rBet v 1, rBet v 2 z krzyżowo reagującymi alergenami pokarmowymi u pacjentów uczulonych na pyłek brzozy

Lack of correlation between specific rBetv1, rBetv2 IgE and cross-reactive food allergens in birch pollen allergic patients Alergoprofil 2015; 2(11): 23-33. DOI:
STRESZCZENIE

Celem badań była ocena występowania oraz profilu IgE-zależnej alergii pokarmowej i/lub wziewnej u pacjentów uczulonych na pyłek brzozy t3 (+) o endotypie izolowanej alergii na Bet v 1, w porównaniu z kombinacją Bet v 1/Bet v 2, izolowaną Bet v 2 czy też izolowaną t3 (+) bez obecności wymienionych komponent. Przeprowadzono 980 badań in vitro u 49 osób z fenotypem pyłkowicy brzozowej [typowe objawy, testy skórne (+), sIgE t3 (+)]. Materiał podzielono na 4 grupy na podstawie komponent rBet v 1/rBet v 2: endotyp A = t3 (+), rBet v 1 (+), rBet v 2 (–); endotyp B = t3 (+), rBet v 1 (+), rBet v 2 (+); endotyp C = t3 (+), rBet v 1 (–), rBet v 2 (+); endotyp D = t3 (+), rBet v 1 (–), rBet v 2 (–). Wykonano 980 oznaczeń specyficznych IgE dla 20 alergenów. W całej grupie z reakcją sIgE t3 (+) częstość występowania IgE-zależnej alergii pokarmowej wyniosła ok. 40%, a wziewnej od ponad 93% (olcha) do ok. 25% (lateks). W podgrupie 36 pacjentów o endotypie A krzyżowe reakcje wziewne obejmowały najczęściej olchę (83,7%) i leszczynę (73,5%), korelacja znamiennie dodatnia, a w odniesieniu do alergii pokarmowej – najczęściej orzechy laskowe (26,5%) oraz owoce cytrusowe (24,5%); nie stwierdzono statystycznie znamiennych korelacji pyłkowo-pokarmowych. Równoległy pomiar komponent pyłku brzozy Bet v 1 i Bet v 2 nie zwiększał poprawności diagnozowania nawet w endotypie B, gdzie oba wyniki były dodatnie. W endotypie C krzyżowe reakcje pokarmowe potwierdzono tylko u ok. 6%. Reakcje krzyżowe w rzadkim endotypie D występowały sporadycznie. Ocena występowania sIgE dla komponent Bet v 1 oraz Bet v 2, niezależnie od analizy endotypów, wykazała zarówno w odniesieniu do alergenów wziewnych, jak i pokarmowych wysoką zgodność diagnostyki za pomocą sIgE dla t3 i komponenty Bet v 1, lecz bardzo niską przy użyciu komponenty Bet v 2.

ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate the prevalence and profile of IgE-mediated food and/or inhaled allergy in patients sensitized to birch pollen t3 (+) of isolated allergy to Bet v 1 endotype compared to a combination of Bet v 1/Bet v 2, isolated Bet v 2 or isolated t3 (+) without the presence of the mentioned components. 980 in vitro analyses were performed in 49 subjects with birch pollinosis phenotype [typical symptoms, skin tests (+), sIgE t3 (+)]. The subjects were divided into 4 groups basing on rBet v 1/rBet v 2 components: endotype A = t3 (+), rBet v 1 (+), rBet v 2 (–); endotype B = t3 (+), rBet v 1 (+), rBet v 2 (+); endotype C = t3 (+), rBet v 1 (–), rBet v 2 (+); endotype D = t3 (+), rBet v 1 (–), rBet v 2 (–). Polycheck rBet v plus panel (Biocheck, Germany) was used for sIgE evaluation. In the whole group with sIgE t3 (+) reaction, the prevalence of IgE-dependent food allergy was about 40% and inhaled allergy from > 93% (alder) to 25% (latex). In the subgroup of 36 endotype A patients, inhaled cross-reactions included most frequently alder (83,7%) and hazel (73,5%), significantly positive correlation, and in food allergy most often: hazelnuts (26,5%) and citrus fruits (24,5%), no statistically significant pollen-food correlations were found. Simultaneous measurement of the components of birch pollen Bet v 1 and Bet v 2 did not increase the accuracy of the diagnosis even in endotype B, where both results were positive. In endotype C, food cross-reactivity was confirmed only in about 6%. Cross-reactions were observed occasionally in rare endotype D. Evaluation of the presence of sIgE to Bet v 1 and Bet v 2 components demonstrated, irrespective of the analysis of endotypes, both in relation to inhaled and food allergens high compliance of the diagnostics with the help of sIgE to t3 and Bet v 1 component but very low with the use of Bet v 2 component.

POPRZEDNIE NUMERY