Agnieszka Krauze, Joanna Lange, Wioletta Zagórska, Anna Zawadzka-Krajewska

Otrzymano/Received: 21.04.2015. Zaakceptowano/Accepted: 28.04.2015.

Stosowanie metod niekonwencjonalnej terapii wśród pacjentów pediatrycznych ze schorzeniami alergologicznymi

The use of unconventional therapy in children with allergic diseases Alergoprofil 2015; 2(11): 17-22. DOI:
STRESZCZENIE

Wstęp: Leczenie chorób przewlekłych przy wykorzystaniu metod medycyny niekonwencjonalnej jest rozpowszechnione na całym świecie. Cel badania: Ocena stosowania metod niekonwencjonalnych w terapii chorób alergicznych u dzieci. Metody i grupa badana: Badaniem objęto 377 dzieci z przyklinicznej poradni z rozpoznanymi chorobami alergicznymi. Rodzice pacjentów wypełniali opracowaną przez autorów badania anonimową ankietę. W badaniu wzięło udział 377 rodziców (w tym 211 opiekunów chłopców i 166 opiekunów dziewczynek). Dzieci, których dotyczyła ankieta, były w wieku 1,6–16,5 roku. Zasadniczym rozpoznaniem u pacjentów było: u 82 – atopowe zapalenie skóry, u 145 – alergiczny nieżyt nosa, u 96 – astma oskrzelowa, u 54 – alergia pokarmowa. Wyniki: U 180 dzieci (48%) z grupy badanej były stosowane metody niekonwencjonalne, w tym u 60 z nich (33%) – jednocześnie z terapią konwencjonalną. Metody te stosowano u: 62% (51/82) dzieci z atopowym zapaleniem skóry, 33% (48/145) z alergicznym nieżytem nosa, 46% (45/96) z astmą oskrzelową oraz 66% (36/54) z alergią pokarmową. Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano u 53 dzieci (29%). U 49 pacjentów (27%) nie stwierdzono poprawy, a u 78 (44%) trudno było opiekunom określić skuteczność tych metod. Powodami włączenia niekonwencjonalnych metod terapii były: brak efektów leczenia zaleconego przez pediatrę (n = 84) lub alergologa (n = 37), poprawa wśród dzieci bliskich znajomych (n = 62), większe ich bezpieczeństwo (n = 28), większa skuteczność (n = 24) i niższa cena (n = 8); 6 pacjentom taką terapię zalecił alergolog. Wśród stosowanych metod rodzice wymieniali biorezonans, homeopatię, leczenie przeciwgrzybicze, leczenie robaczycy, bioenergoterapię, medycynę tybetańską/chińską, akupunkturę, akupresurę/refleksoterapię. Część pacjentów była leczona kilkoma metodami jednocześnie. Wnioski: Stosowanie metod niekonwencjonalnej terapii u dzieci z różnymi postaciami alergii jest powszechne. Szczególnie popularne są: biorezonans i homeopatia. Lekarze podejmujący się terapii dziecka z alergią powinni mieć świadomość takiego procederu.

ABSTRACT

Background: Complementary and alternative therapies are commonly used in the treatment of chronic, severe diseases such as allergies. Aim of study: To analyzed complementary and alternative therapies in allergic diseases among children. Methods and study group: The research was conducted among parents of paediatric patients from allergology outpatient department. They were asked if they have been using complementary and alternative therapies. 377 parents of 211 boys and 166 girls filled in the survey. Main diagnosis among children was: 82 – atopic dermatitis, 145 – allergic rhinitis, 96 – asthma, 54 – food allergy. Results: In 180 (48%) cases unconventional medicine was ever introduced. 60 of them (33%) were treated together with conventional methods. This kind of procedures were used in 62% (51/82) children with atopic dermatitis, 33% (48/145) with allergic rhinitis, 46% (45/96) with asthma and 66% (36/54) with food allergy. In 53 (29%) cases parents noticed improvement of health conditions during unconventional treatment, in 49 (27%) patients nothing positive was observed. The reason for starting those procedures was: in 84/180 children no effects during treatment prescribed by pediatrician, in 37/180 by allergist, in 62/180 improvement for friends child, in 28/180 safety, in 24/180 efficacy, in 8/180 lower cost, in 6 patients allergist opinion. The most common were: bioresonance, homeopathy, antifungal therapy, elimination of „worms”, bioenergotherapy, Chinese/Tibetan medicine, acupuncture, acupressure/reflexology. Conclusions: Complementary and alternative therapies are very popular in the treatment of allergic diseases in group of children. The most popular among them are bioresonance therapy and homeopathy. Doctors should have had knowledge about these procedures.

POPRZEDNIE NUMERY