Jan Ratajczak

Otrzymano/Received: 10.03.2015. Zaakceptowano/Accepted: 15.04.2015.

10 powodów, dla których warto stosować azytromycynę

10 reasons why you should use azithromycin Alergoprofil 2015; 2(11): 11-16. DOI:
STRESZCZENIE

Azytromycyna jest udoskonalonym antybiotykiem makrolidowym. Preparat ten ma unikatowe właściwości farmakokinetyczne, osiąga bowiem bardzo duże stężenie w tkankach. To lek dobrze tolerowany przez pacjentów, a dzięki krótkiej i wygodnej terapii duży odsetek chorych całkowicie wypełnia zalecenia lekarza. Azytromycyna, obok korzystnego działania przeciwbakteryjnego, ma również właściwości przeciwzapalne oraz korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego.

ABSTRACT

Azithromycin is a improved macrolide antibiotic. This preparation has a unique pharmacokinetic properties of achieving very high concentrations in the tissues. The drug is well tolerated by patients, and a short and convenient therapy increases the number of patients who complete doctor’s recommendation in its entirety. Azithromycin next preferred antibacterial action also has anti-inflammatory properties and beneficial effect on the functioning of the immune systems.

POPRZEDNIE NUMERY