Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Adam Rapiejko, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 12.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 15.09.2014.

Pyłek topoli w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Poplar pollen in the air of selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 31-35. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia topoli w wybranych miastach Polski w 2014 r. Pomiary wykonano w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Olsztynie i Szczecinie. Badania prowadzono metodą wolumetryczną przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Najwcześniej pyłek topoli zarejestrowano w Zielonej Górze (26 lutego), najpóźniej zaś w Lublinie (13 marca). Najwyższe wartości stężeń średniodobowych pyłku zanotowano w Lublinie (909 ziaren/m3), najniższe – w Krakowie (93 ziarna/m3).

ABSTRACT

This paper presents the course of poplar pollination season in selected cites of Poland in 2014. The measurements were performed in Zielona Gora, Wroclaw, Sosnowiec, Cracow, Lublin, Warsaw, Olsztyn and Szczecin. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni Spore Trap. The duration of the pollen seasons was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The pollen seasons of poplar started first in Zielona Gora (26th of February), the latest in Lublin (31st of March). The highest concentration values were recorded in Lublin (909 grains/m3) and the lowest in Cracow (93 grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY