Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Ewa Czarnobilska, Małgorzata Puc, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko

Otrzymano/Received: 10.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2014.

Analiza sezonów pyłkowych wierzby w wybranych miastach Polski w 2014 r.

Analysis of the willow pollen seasons in the selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 25-30. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była analiza sezonów pyłkowych wierzby w 13 punktach pomiarowych w Polsce w 2014 r. Zastosowano wolumetryczną metodę oznaczeń, parametry sezonu pyłkowego oceniono za pomocą metod statystyki opisowej. Zaobserwowano, że we wszystkich analizowanych miastach sezony pyłkowe rozpoczęły się w połowie marca i trwały średnio 1,5 miesiąca. Stwierdzono różnice w maksymalnym stężeniu dobowym i wartości sezonowego indeksu pylenia (SPI) pomiędzy punktami pomiarowymi. Najniższą wartość SPI odnotowano we Wrocławiu, natomiast w Krakowie – wartość ok. 10-krotnie wyższą. W większości ośrodków występowała wyraźna fluktuacja wysokich i niskich stężeń podczas sezonu pyłkowego, jedynie w Krakowie stwierdzono wyraźny okres wysokich stężeń.

ABSTRACT

The aim of the study was to analyse the willow pollen seasons in 13 monitoring stations in Poland in 2014. The volumetric method of sampling was used. The estimation of the seasonal parameters was based on the descriptive statistics. All pollen seasons started in the part of March and lasted about 1,5 months. The clear difference among study sites were found in case of maximum concentration and SPI value. The lowest SPI value was achieved in Wroclaw, while the SPI in Cracow was 10 times higher. In the most of centres the fluctuation of high and low daily concentrations during the pollen seasons was observed. Only in Cracow, the clear period of higher concentrations was indicated.

POPRZEDNIE NUMERY