Agnieszka Woźniak-Kosek, Jarosław Kosek, Jerzy Mierzejewski

Otrzymano/Received: 12.11.2013. Zaakceptowano/Accepted: 5.12.2013.

Czy grypa jest możliwym czynnikiem broni biologicznej? Część II

Could influenza be a possible biological warfare agent? Part II Alergoprofil 2014; 3(10): 16-24. DOI:
STRESZCZENIE

Współcześnie zagrożenie użyciem broni biologicznej staje się coraz bardziej realne. Z tego powodu znajomość obecnego stanu wiedzy w zakresie wczesnego rozpoznawania czynników broni biologicznej, w tym również grypy, a następnie możliwości skutecznego prowadzenia analiz wirusologicznych staje się koniecznością dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy wszystkich specjalności i pielęgniarek oraz przyszłych adeptów tych zawodów. Plany zapobiegania następstwom potencjalnego ataku biologicznego mogą się opierać jedynie na interpretacji i ekstrapolacji danych hipotetycznych, doświadczalnych lub zdarzeń z przeszłości. Przygotowanie się do tego zagrożenia, które może, ale nie musi, nastąpić, wymaga ugruntowanej wiedzy o czynniku sprawczym. Rozpylenie takiego czynnika sprawczego w formie aerozolu uznaje się za szczególnie niebezpieczne działanie w wojnie biologicznej, ponieważ stanowi ono zagrożenie dla dużych populacji ludzi. Obiektami hipotetycznego ataku mogą być miejsca o szczególnym zagęszczeniu mieszkańców. Newralgicznymi miejscami do przeprowadzenia ataku z użyciem aerozoli biologicznych są wysoce zurbanizowane tereny z wydajnymi systemami klimatyzacyjnymi (budynkami użytku publicznego i stacjami metra). Pracę pod tym samym tytułem w formie ustnej prezentacji przedstawiono 25–26 października 2013 r. na międzynarodowej konferencji „Advances in Pneumology” w Kassel (Niemcy) [1].

ABSTRACT

The threat of the use of biological weapons in the current terrorist reality becomes more real. Thus, understanding the present state of knowledge in the early detection of biological warfare agents, including the flu virus, and the possibility of conducting effective virological analyses, becomes a necessity for laboratory diagnosticians, physicians and nurses. The plans to prevent the consequences of a potential biological attack can only be based on the interpretation and extrapolation of hypothetical data, experimental data or can be based on events from the past. The preparation for this threat, which may or may not occur, requires sound knowledge of the causative agent. Spraying such a causative agent in an aerosol form is considered to be an especially dangerous action in the bioterror as it carries a risk to large populations of the people affected. Hypothetical objects of the attack can include places of special population density. Critical places to perform an attack using biological aerosols are highly urbanized areas, which have efficient air conditioning systems (public buildings and subway stations). This paper was presented as a oral presentation of the same title at The International Conference – Advances in Pneumology. October 25–26, 2013 Kassel, Germany [1].

POPRZEDNIE NUMERY