Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Kateryna Voloshchuk, Nataliya Kalinovych, Nataliya Vorobets

Otrzymano/Received: 16.12.2013. Zaakceptowano/Accepted: 17.12.2013.

Analiza stężenia pyłku ambrozji w Lublinie, Warszawie i Lwowie w 2013 r.

Analysis of ragweed pollen concentration in Lublin, Warsaw and Lviv in 2013 Alergoprofil 2013; 4(9): 26-34. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy porównano przebieg sezonów pyłkowych ambrozji w Lublinie i Warszawie oraz we Lwowie w 2013 r. W Lublinie i Warszawie badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Lanzoni, natomiast we Lwowie zastosowano metodę grawimetryczną z aparatem Durhama. Sezon pyłkowy ambrozji najwcześniej rozpoczął się we Lwowie (18.07) i tam był też najdłuższy (68 dni). W Warszawie i Lwowie zanotowano zbliżone wartości średniodobowych stężeń pyłku ambrozji, natomiast w Lublinie były one znacznie niższe.

ABSTRACT

The article presents the comparison ragweed pollen season record in Lublin, Warsaw and Lviv in 2013. The research was carried out in Lublin and Warsaw by means of the volumetric method with the use of Lanzoni devices, whereas in Lviv gravimetric method with Durham sampler was used. Ragweed pollen season was earliest recorded in Lviv (18.17) and was the longest (68 days). The nearing values of ragweed pollen concentration were recorded in Warsaw and Lviv, whereas in Lublin considerably lower.

POPRZEDNIE NUMERY