Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 20.12.2013. Zaakceptowano/Accepted: 30.12.2013.

Anafilaksja          

Anaphylaxis        Alergoprofil 2013; 4(9): 5-10. DOI:
STRESZCZENIE

Anafilaksję po raz pierwszy opisali w 1902 r. Portier i Richter. Obecnie definiujemy ją jako ciężką, zagrażającą życiu, systemową lub uogólnioną, natychmiastową reakcję nadwrażliwości. Leczenie powinno być wdrożone jak najszybciej po wystąpieniu pierwszych objawów. Obejmuje ono przede wszystkim domięśniowe podanie adrenaliny, uzyskanie dostępu dożylnego i podaż płynów, tlenoterapię oraz stałe monitorowanie stanu pacjenta.

ABSTRACT

Anaphylaxis was first described by Portier and Richter in 1902. It is defined an acute, potentially fatal, multi-organ system, allergic reaction. The treatment should be started as soon as possible after the first signs occur. It consists mainly of intramuscular administration of epinephrine, introduction venous access and fluid and oxygen therapy as well as constant monitoring.

POPRZEDNIE NUMERY