Violetta Kaniewska

Otrzymano/Received: 30.09.2013. Zaakceptowano/Accepted: 6.10.2013.

Badanie węchu pracowników bloku operacyjnego

The sense of smell examination in the personnel of surgery room Alergoprofil 2013; 3(9): 39-42. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy specyficzne warunki pracy i kontakt z substancjami toksycznymi wpływają na zmysł węchu pracowników bloku operacyjnego? Badaniami objęto 54 osoby, obojga płci, w wieku 23–60 lat (32 pracowników bloku operacyjnego Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego i 22 pracowników administracji szpitala). Badanie wykonano pisakowym testem węchu TW-2, opracowanym w Klinice Otolaryngologii WIM, wykorzystując 4 substancje zapachowe: kawę naturalną, olejek waniliowy, olejek cytrynowy i olejek miętowy. W badanej grupie pracowników bloku operacyjnego nie stwierdzono wpływu środowiska bloku operacyjnego na odczuwanie zapachu kawy, wanilii, mięty ani cytryny. U żadnej z badanych osób nie zaobserwowano znaczącej różnicy w odczuwaniu zapachów, między początkiem tygodnia pracy (poniedziałek) a jego końcem (piątek). Nie wykazano zależności między liczbą lat pracy na bloku operacyjnym a prawidłowym funkcjonowaniem zmysłu węchu.

ABSTRACT

The personnel of surgery room is under risk of influence of inhaled anaesthesia medicines, chemical substances used for washing, disinfection, and sterilization on the sense of smell. The aim of the study was to analyze the impact of the specific environment of surgery room on the sense of smell of people working there. The study was done with the use of smell test TW-2 for coffee, vanilla, mint and lemon. There were no statistical differences in all of the studied groups in smelling all studied smells.

POPRZEDNIE NUMERY