Bożena Szabelska

Otrzymano/Received: 20.09.2013. Zaakceptowano/Accepted: 6.10.2013.

Wpływ leków stosowanych w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi na zmysł smaku

Influence on the taste sense of medicines applied in premedication before surgery Alergoprofil 2013; 3(9): 34-38. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena wpływu leków stosowanych w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi na zmysł smaku. Analizie poddane zostały leki difergan i midazolam – najczęściej stosowane w Klinice Otolaryngologii WIM. Porównywano wrażliwość smakową na cztery podstawowe smaki (słodki, słony, kwaśny i gorzki) przed podaniem premedykacji i około godziny po jej podaniu. Badanie smaku wykonano metodą jakościową według Börnsteina. Grupa badana przed podaniem i po podaniu premedykacji nie różniła się istotnie statystycznie w zakresie progu identyfikacji smaku soli, kwasu i chininy, ale różniła się istotnie w zakresie identyfikacji smaku glukozy. W grupie chorych otrzymujących difergan obserwowano obniżenie progu odczuwania smaku słodkiego.

ABSTRACT

The purpose of the study was to evaluate the influence of medicines applied in premedication on the sense of taste. Diphergan and midazolam, medicines applied most often, were analyzed. The sensitivity for four basic tastes: sweet, salty, sour and bitter was compared directly before applying premedication and about one hour after it. The test was conducted with the use of Quality Methodology according Börnstein. The results in studied group have not differed significantly for sweet, sour and bitter flavours. But taste sensitivity before and after premedication has differed significantly for sweet flavour. Significant reduction in threshold for sweet taste identification after applying diphergan was observed.

POPRZEDNIE NUMERY