Małgorzata Puc, Aleksandra Kruczek, Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Małgorzata Malkiewicz, Mirosław I. Puc, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Bożena Kiziewicz, Izabella Winnicka, Kornel Szczygielski, Adam Rapiejko

Otrzymano/Received: 4.10.2013. Zaakceptowano/Accepted: 6.10.2013.

Pyłek bylicy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku

Mugwort pollen in the air of selected Polish cities in 2013 Alergoprofil 2013; 3(9): 29-33. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego bylicy w 2013 r. w Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim, Lublinie, Olsztynie, Sosnowcu, we Wrocławiu, w Białymstoku, Drawsku Pomorskim i Zielonej Górze. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Indeks SPI obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pyłkowy bylicy rozpoczął się najwcześniej w Szczecinie (13 czerwca), nieznacznie później w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie i Zielonej Górze, a w pozostałych miastach pomiędzy 3 a 27 lipca. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe stężenia zaobserwowano w Lublinie, maksymalne stężenie wynoszące 166 z/m3 zarejestrowano 7 sierpnia. Maksymalne wartości sezonowe koncentracji pyłku we wszystkich miastach wystąpiły pomiędzy 2 a 11 sierpnia.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the pollen season of mugwort in the cities of Szczecin, Bydgoszcz, Cracow, Warsaw, Piotrków Trybunalski, Lublin, Olsztyn, Sosnowiec, Wrocław, Białystok, Drawsko Pomorskie and Zielona Góra in 2013. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of mugwort started first in Szczecin, on the 13th of June, a few days later in Bialystok, Bydgoszcz, Olsztyn and Zielona Góra. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest, record airborne concentration of 166 pollen grains/m3 was noted in Lublin on the 7th of August. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 2nd and 11th of August in all cities.

POPRZEDNIE NUMERY