Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Izabella Winnicka, Adam Rapiejko, Kornel Szczygielski, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 5.10.2013. Zaakceptowano/Accepted: 8.10.2013.

Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2013 roku

The oak pollen in the air of selected Polish cities in 2013 Alergoprofil 2013; 3(9): 13-16. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2013 r. Pomiary wykonywano w: Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Sosnowcu (26 kwietnia). Najpóźniej pyłek dębu pojawił się w Drawsku Pomorskim, dopiero 8 maja. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano we Wrocławiu, gdzie 6 maja stężenie wyniosło 1193 z/m3.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2013. The measurements were performed in Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warszawa, Wrocław and Zielona Góra. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap by Burkard and Lanzoni was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The season started first in Sosnowiec (26 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wrocław on 6 May (1193 oak pollen grains in 1 m3).

POPRZEDNIE NUMERY