Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Anna Matysik-Woźniak

Otrzymano/Received: 11.09.2013. Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2013.

Rośliny drzewiaste o właściwościach toksycznych

Woody plants with toxic features Alergoprofil 2013; 3(9): 6-12. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy podano informacje dotyczące oddziaływania toksycznych drzew i krzewów na organizm człowieka. Przedstawiono opis 12 gatunków roślin drzewiastych, które należą do rodzajów: kasztanowiec, trzmielina, buk, kruszyna, ostrokrzew, złotokap, czeremcha, dąb, robinia, jarząb, cis i kalina. Wymieniono substancje biologicznie aktywne o właściwościach trujących, charakterystyczne dla każdego gatunku.

ABSTRACT

This paper presents information on the effect of toxic trees and shrubs on the human organism. It has been shown the description of 12 plant species, which belong to the genera: Aesculus, Euonymus, Fagus, Frangula, Ilex, Laburnum, Prunus, Quercus, Robinia, Sorbus, Taxus and Viburnum. The authors mentioned biological active substances with poisonous properties, which are characteristic of each species.

POPRZEDNIE NUMERY