Krystyna Piotrowska-Weryszko

Otrzymano/Received: 13.12.2012. Zaakceptowano/Accepted: 14.12.2012.

Dynamika sezonów pyłkowych ambrozji w Lublinie i ryzyko występowania alergii pyłkowej

Dynamics of ragweed pollen season in Lublin and risk of pollen allergy Alergoprofil 2012; 4(8): 24-30. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy porównywano przebieg sezonów pyłkowych ambrozji w Lublinie w latach 2009–2012. Badania wykonano metodą objętościową przy zastosowaniu aparatu Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98%. Analizowano wpływ czynników meteorologicznych na występowanie pyłku w powietrzu. Wysokie średniodobowe wartości stężeń pyłku rejestrowano w okresie od połowy sierpnia do połowy września. Liczba dni ze stężeniem pyłku przekraczającym wartość progową 20 z/m3 wahała się między 1 a 5. Stwierdzono wyraźny trend spadkowy dla wartości maksymalnych stężeń i sum rocznych ziaren pyłku ambrozji. Największy wpływ na koncentrację pyłku miała temperatura powietrza. W czasie sezonu pyłkowego ambrozji najczęściej wiał wiatr z kierunków NE i SW.

ABSTRACT

This paper presents the course of ragweed pollen seasons in Lublin in 2009–2012 years. Volumetric method with the use of Lanzoni Spore Trap was implemented. Pollen season was defined with the 98% method. Impact of the meteorological factors on pollen occurrence in the air was analyzed. High daily average pollen counts were recorded from the half of August to half of September. Days number with threshold exceeding the value of 20 z/m3 ranged from 1 to 5. Clear downward trend was stated for maximum concentrations and annual total sums of ragweed pollen grains. The air temperature affected the most on pollen concentration. Wind of NE and SW directions blew the most often during ragweed pollen season.

POPRZEDNIE NUMERY