Anna Skotny, Barbara Kmiecik, Ewa Zbrojewicz, Emilia Siwak, Wojciech Mędrala

Otrzymano/Received: 5.12.2012. Zaakceptowano/Accepted: 12.12.2012.

Cytometria przepływowa w diagnostyce alergii – protokoły identyfikacji bazofilów

Flow cytometry in allergy diagnosis – basophil identification protocols Alergoprofil 2012; 4(8): 14-18. DOI:
STRESZCZENIE

Choroby alergiczne, ich diagnostyka i leczenie to temat bardzo aktualny. Unowocześnienie i poprawa istniejących metod diagnostycznych są kluczowe dla postępu medycyny. W obecny trend udoskonalania diagnostyki chorób alergicznych wpisuje się cytometria przepływowa. Należy podkreślić, że jest to metoda umożliwiająca badanie populacji komórek stanowiącej nawet poniżej 1% próbki. Pozwala ona na identyfikację i analizę kilku parametrów jednocześnie. W przypadku diagnostyki alergii badania in vitro są bardzo korzystne ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Nie ma niebezpieczeństwa wywołania anafilaksji czy doprowadzenia do groźnych powikłań, które mogą wystąpić w przypadku obecnie stosowanej diagnostyki alergii pokarmowych, na leki czy jady owadów błonkoskrzydłych. W artykule omówiono zalety cytometrii przepływowej w kontekście wykorzystania jej w diagnostyce chorób alergicznych. Przybliżono problematykę związaną z dokładną izolacją podstawowej puli bazofilów, która jest konsekwencją doboru odpowiednich protokołów identyfikacji w testach aktywacji bazofilów (BAT).

ABSTRACT

Diagnosis and treatment of allergic diseases are a very up to date topics. The modernization and improvement of existing diagnostic methods are essential for the progress of medicine. Flow cytometry fits into this trend. It should be noted that this method allows one to study cell populations constituting less than 1% of the sample size. During flow cytometry diagnostics, several parameters can be identified and analyzed at the same time. There are few advantages (particularly in the case of safety) for patients in in vitro allergy diagnosis. There is no possibility to cause anaphylaxis or other dangerous complications as in in vivo food, drug or insect venom allergy diagnosis. The article discusses the advantages of flow cytometry in the context of using it in the diagnosis of allergic diseases. Problems associated with basophils identification and types of protocols used in basophils activation tests (BAT) are widely discussed.

POPRZEDNIE NUMERY