Piotr Dąbrowiecki

Otrzymano/Received: 7.01.2013. Zaakceptowano/Accepted: 9.01.2013.

Terapia inhalacyjna – wyzwanie dla chorego i lekarza

Inhalation therapy is a challenge for the patient and the doctor Alergoprofil 2012; 4(8): 5-7. DOI:
STRESZCZENIE

Terapia inhalacyjna stanowi podstawę nowoczesnego leczenia obturacyjnych chorób płuc – astmy i POChP. Na skuteczność terapii wziewnej wpływają jakość i możliwości technologiczne inhalatora, ale duże znaczenie ma także sposób inhalacji oraz nastawienie i umiejętności korzystającego z inhalatora pacjenta. Udostępnienie nowoczesnego inhalatora zmotywowanemu i wyedukowanemu pacjentowi gwarantuje sukces terapeutyczny. Tego sukcesu potrzebuje zarówno chory (zmniejszenie lub ustąpienie duszności), jak i lekarz, dla którego poprawa stanu chorego stanowi informację, że prawdopodobnie postawił trafne rozpoznanie.

ABSTRACT

Inhalation therapy is the basis for modern treatment of obstructive lung disease – asthma and COPD. The effectiveness of inhaled therapy affects both the quality and technological capabilities inhaler but is important as inhalation and attitude and practical skills using the inhaler patients. The combination of modern inhaler, motivated and educated patient guarantees therapeutic success. This success needs both patient (reduction or disappearance of dyspnea) and a doctor for the improvement of the patient is aware that probably put the accurate diagnosis.

POPRZEDNIE NUMERY