Ewa Kalinowska, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Zenon Siergiejko, Kazimiera Chłopek, Andrzej Wojdas

Otrzymano/Received: 20.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 26.09.2007.

Analiza stężenia pyłku cisu/jałowca w wybranych miastach Polski w 2007 r.

The analysis of yew/juniper pollen count in selected Polish cities in 2007 Alergoprofil 2007; 3(3): 55-60. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia cisu/jałowca w wybranych miastach Polski w 2007 r. Pomiary wykonywano w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni 2000. Za sezon pyłkowy uznano okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku cisu/jałowca. Najwcześniej sezon pylenia cisu rozpoczął się we Wrocławiu, bo już 1 marca. Najpóźniej pyłek cisu pojawił się w Białymstoku – 9 marca. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku cisu odnotowano w Szczecinie, gdzie 13 marca zanotowano stężenie 239 ziaren pyłku w 1m3 powietrza.

ABSTRACT

In this paper presents the course of yew/juniper pollination season in selected cities of Poland in 2007. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni 2000) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of yew /juniper in 2007 started first in Wroclaw (01 March). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Szczcin on 13 March (239 pollen grains/1m3).

POPRZEDNIE NUMERY