Witold Owczarek

Otrzymano/Received: 9.07.2012. Zaakceptowano/Accepted: 19.07.2012.

Pimekrolimus w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Pimecrolimus in the treatment of atopic dermatitis Alergoprofil 2012; 2(8): 4-8. DOI:
STRESZCZENIE

Pimekrolimus jest miejscowym inhibitorem kalcyneuryny, występującym w postaci 1% kremu, stosowanym w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS) o łagodnym i umiarkowanym przebiegu. Działa przeciwzapalnie w mechanizmie hamowania syntezy i uwalniania cytokin przez limfocyty T oraz komórki tuczne i neutrofile. Ma również wpływ na ekspresję genów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej. W pracy przedstawiono dane z piśmiennictwa i obserwacje kliniczne dotyczące leczenia pimekrolimusem objawów atopowego zapalenia skóry i zapobiegania zaostrzeniom choroby. Dowiedziono, że pimekrolimus jest lekiem alternatywnym w leczeniu chorych, u których nie zaleca się glikokortykosteroidów lub nie jest możliwe ich miejscowe zastosowanie. Przedstawiono również doniesienia kazuistyczne, w których wykorzystano działanie przeciwzapalne i immunomodulujące pimekrolimusu w leczeniu innych chorób skóry.

ABSTRACT

Pimecrolimus is a topical calcineurin inhibitor in a form of 1% cream used for the treatment of patients with atopic dermatitis (AD) of mild and moderate intensity. It has an anti-inflammatory effect by inhibiting the synthesis and release of cytokines by T cells, mast cells and neutrophils. It likewise has an affect on the expression of genes responsible for the proper function of the epidermal barrier. We present the literature data and clinical observations concerning pimecrolimus treatment and prevention of exacerbation of atopic dermatitis symptoms. It was shown that pimecrolimus is an alternative choice of treatment for patients for whom therapy with topical corticisteroids are not possible nor recommended. We also present casuistic study reports, in which anti-inflammatory and immunomodulatory effects of pimecrolimus were used for the treatment of other skin diseases.

POPRZEDNIE NUMERY