Agnieszka Lipiec, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, dr Małgorzata Puc, Zenon Siergiejko, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 20.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 26.09.2007.

Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2007 r.

The analysis of Oak pollen count in selected Polish cities in 2007 Alergoprofil 2007; 3(3): 45-49. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2007 r. Pomiary wykonywano w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni 2000. Za sezon pyłkowy uznano okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Najwcześniej, bo już 8 kwietnia, sezon pylenia dębu rozpoczął się w Sosnowcu. Najpóźniej pyłek dębu pojawił się w Białymstoku i Bydgoszczy, dopiero 19–20 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano we Wrocławiu, gdzie 19 kwietnia zanotowano stężenie 783 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2007. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni 2000) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of ash in 2007 started first in Sosnowiec (08 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Lublin on 19 April (783 oak pollen grains/1m3).

POPRZEDNIE NUMERY