Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Krzysztof Staroń, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Ewa Kalinowska

Otrzymano/Received: 4.12.2011. Zaakceptowano/Accepted: 6.12.2011.

Analiza sezonów pyłkowych szczawiu w wybranych miastach Polski w 2011 roku

The analysis of sorrel pollen seasons in selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2011; 4(7): 21-24. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy porównano przebieg sezonu pyłkowego szczawiu w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2011 roku. Próby do badań pobrano w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Badania wykonano metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98%. Pyłek szczawiu pojawił się najwcześniej w Białymstoku (6.05), a najpóźniej w Szczecinie (19.05), w pozostałych punktach pomiarowych początek sezonu rejestrowano 19.05 i 18.05.2011 r. Najwyższe średniodobowe wartości stężeń pyłku szczawiu rejestrowano w Białymstoku i Szczecinie, a następnie w Olsztynie i Bydgoszczy, odpowiednio 89, 54, 47, 43 z/m3 powietrza. Również sumy roczne ziaren pyłku były najwyższe w punktach pomiarowych zlokalizowanych w północnej części Polski.

ABSTRACT

This paper presents the course of sorrel pollen season in selected cities in Poland in 2011. The samples for investigations were taken in Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Warsaw and Wrocław. Volumetric method with the use of Burkard or Lanzoni Spore Trap was implemented. Pollen season was defined with the 98% method. The sorrel pollen appeared first in Białystok (6.05) and the latest in Szczecin (19.05). In the other cities the start of pollen season was registered on 13.05. and 18.05.2011.The highest 24-hour average pollen count was recorded in Białystok and Szczecin, next in Olsztyn and Bydgoszcz, respectively: 89, 54, 47, 43 pollen grains in 1 m3. Annual pollen count were the highest in the measure sites located in the north part of Poland.

POPRZEDNIE NUMERY