Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Otrzymano/Received: 2.12.2011. Zaakceptowano/Accepted: 5.12.2011.

Znaczenie alergennych białek pyłku w biologii kwitnienia roślin

Significance of allergenic proteins of pollen grains in blooming biology Alergoprofil 2011; 4(7): 6-9. DOI:
STRESZCZENIE

Alergenne białka ziaren pyłku uczestniczą w kilku etapach interakcji pyłek–słupek, przede wszystkim w biochemicznej reakcji rozpoznawania. Białka płaszcza pyłkowego biorą udział w przyklejaniu się pyłku do komórek znamienia słupka. Białka intyny i cytoplazmy uwalniają się w czasie hydratacji pyłku i umożliwiają wzrost łagiewki pyłkowej.

ABSTRACT

Allergenic proteins of the pollen grains participate in some stages of pollen–pistil interactions, above all in biochemical reaction of recognition. Proteins of the pollen coat take part in pollen adhesion to the sigma cells. Intine and cytoplasm proteins get out by the pollen hydration and make possibile grow of the pollen tube.

POPRZEDNIE NUMERY