Marek Kulus, Witold Bartosiewicz

Otrzymano/Received: 27.12.2011. Zaakceptowano/Accepted: 28.12.2011.

Miejsce monoterapii glikokortykosteroidami wziewnymi w świetle obecnych standardów terapii astmy

Monotherapy with inhaled corticosteroids in the light of current asthma guidelines Alergoprofil 2011; 4(7): 2-4. DOI:
STRESZCZENIE

Wraz z poznaniem i zrozumieniem patomechanizmów astmy potwierdzono podstawową rolę glikokortykosteroidów wziewnych w jej terapii. Efektywność leczenia udowodniono zarówno w badaniach oceniających stan morfologiczny błony śluzowej oskrzeli, jak i klinicznych – oceniających kontrolę choroby. W artykule przedstawiono zagrożenia związane z nieprawidłowym leczeniem astmy oraz nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich.

ABSTRACT

The development of knowledge and understanding of pathomechanisms of asthma confirmed basic role of inhaled steroids in asthma management. Its effectiveness has been proved both in direct assessments of bronchial mucosa and in the control asthma. This paper describes threats connected with incorrect asthma treatment and lack of compliance.

POPRZEDNIE NUMERY