Kazimiera Chłopek, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Zofia Balwierz, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Małgorzata Malkiewicz, Krzysztof Domański, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Chmielewska

Otrzymano/Received: 27.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 1.10.2007.

Analiza stężenia pyłku grabu (Carpinus) w wybranych miastach Polski w 2007 r.

The analysis of hornbeam (Carpinus) pollen count in selected Polish cities in 2007 Alergoprofil 2007; 3(3): 39-44. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia grabu w 2007 r. w Sosnowcu, Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Warszawie, we Wrocławiu i w Szczecinie. Badania prowadzono metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów typu Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98%. Najwcześniej pyłek grabu zarejestrowano w Lublinie (24 marca), a we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie i Szczecinie w ciągu kolejnych trzech dni. Najwyższe wartości stężeń średniodobowych zanotowano w Lublinie 19 kwietnia (133 z/m3), najniższe w Łodzi (29 z/m3).

ABSTRACT

The article presents a record of the 2007 hornbeam pollination season in Sosnowiec, Białystok, Kraków, Łódź, Olsztyn, Warszawa, Wrocław and Szczecin. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The pollen season was determined by means of the 98 % method. Hornbeam pollen was earliest recorded in Lublin (24 March), it was recorded in Wrocław, Warszawa, Kraków and Szczecin during the next three days and latest in Łódź – on 4 April. The highest concentration values were recorded in Lublin on 19 April (133 grains/m3) and the lowest in Łódź (29 grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY