Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 24.08.2007. Zaakceptowano/Accepted: 3.09.2007.

Alergeny pyłku olszy

The alder pollen allergens Alergoprofil 2007; 3(3): 28-33. DOI:
STRESZCZENIE

Sezon pylenia olszy w Polsce rozpoczyna się zwykle pomiędzy początkiem lutego a początkiem marca i trwa, w zależności od regionu i warunków atmosferycznych, do końca kwietnia. Pyłek olszy osiąga bardzo wysokie stężenia w atmosferze. Autor prezentuje aktualny stan wiedzy na temat alergenów pyłku olszy i omawia ich rolę w alergicznym nieżycie nosa i zespole OAS (Oral Allergy Syndrom).\

ABSTRACT

The alder pollen season in Poland usually starts between beginning of February till the beginning of March and lasts till end of Aprildepending on the region. The hazel pollen count reaches moderate and high levels. The authors present current state of knowledge regarding hazelpollen and discuss its significance for allergic rhinitis and Oral Allergy Syndrome-

POPRZEDNIE NUMERY