Grzegorz Gogolewski, Wojciech Mędrala

Otrzymano/Received: 19.09.2010. Zaakceptowano/Accepted: 23.12.2011.

Ocena ekspresji CD203c na powierzchni aktywowanych bazofilów w diagnostyce wybranych schorzeń alergicznych

Evaluation of expression of CD203c on the activated basophil surface in diagnosis of selected allergic disorders Alergoprofil 2011; 1(7): 24-30. DOI:
STRESZCZENIE

Wstęp: W związku z narastaniem występowania chorób o podłożu alergicznym niezwykle istotna staje się właściwa diagnostyka tych schorzeń. Obecnie stosowane metody wydają się w niektórych przypadkach niewystarczające, wiążą się z wieloma ograniczeniami, a niekiedy nie mogą być wykonywane ze względu na niemożność spełnienia warunków koniecznych do ich przeprowadzenia. Niekiedy wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia groźnej dla życia reakcji anafilaktycznej. Cel pracy: Celem pracy jest ocena przydatności ekspresji cząstki CD203c w diagnostyce alergii na wybrane aeroalergeny: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae i pyłek tymotki łąkowej, oraz zestawienie uzyskanych wyników z wynikiem IgE całkowitego oraz alergenowo swoistego. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na grupie 40 osób chorych oraz grupie 29 osób zdrowych. W badanych populacjach wykonywano punktowe testy skórne z aeroalergenami, oznaczano stężenia IgE całkowitego, alergenowo swoistych oraz dokonywano pomiaru ekspresji cząstki CD203c przy użyciu cytometrii przepływowej z wykorzystaniem koktajlu przeciwciał (anty-CD3, anty-CRTH2, anty-CD203c) oraz jednego przeciwciała (anty-CD203c). Wyniki: Czułość metody cytometrycznej była zróżnicowana i wynosiła w zależności od alergenu od 43,5% dla alergenu Dermatophagoides pteronyssinus do 72,4% dla alergenu pyłku tymotki łąkowej. Zestawienie testu cytometrycznego z wynikiem IgE alergenowo swoistego zwiększyło czułość oznaczeń do 78,3% dla alergenu Dermatophagoides pteronyssinus oraz do 89,7% dla alergenu pyłku tymotki łąkowej. W oznaczeniach tych swoistość metody cytometrycznej była stuprocentowa. Wnioski: Oznaczanie ekspresji cząstki CD203c jest przydatne w diagnostyce alergii inhalacyjnej, zwłaszcza u osób, u których inne metody diagnostyczne są niemiarodajne lub obarczone wysokim ryzykiem działań niepożądanych.

ABSTRACT

Introduction: Increased incidence of the allergic-related diseases shows the significance of proper diagnosis. The methods being employed nowadays seem to be ineffective in some cases and considerably restricted. These procedures happen not to be practiced because they either do not comply with the requirements or there is danger of high risk life threatening anaphylactic reaction. Objective: The aim of this research is estimate of expression CD203c in diagnosis of allergy to selected allergens: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Timothy pollen and comparison these results with total and specific IgE tests. Material and methods: The studies was carried out in a group 40 patients and in 29 healthy control. Skin prick test was performed with aeroallergens and total and specific IgE concentration was measured. To analyse basophils marked with the one anty-CD203c or cocktail of three antibodies (anty-CRTH2, anty-CD3 and anty-CD203c) the cytometric method has been used in this research. Results: Sensitivity of cytometric method was differentiated and depended on allergen (from 43.5% for Dermatophagoides pteronyssinus to 72.4% for Timothy pollen). Joined specific IgE with the cytometric method achieved findings enabled to increase the sensitivity to 78.3% for Dermatophagoides pteronyssinus and to 89.7% for Timothy pollen. In these assays specificity of cytometric method increases up to 100%. Conclusions: Evaluation of CD203c expression is useful in aeroallergens allergy testing especially at person for whom another diagnostic methods do not comply with the requirements or there is danger of high risk life threating anaphylactic reaction.

POPRZEDNIE NUMERY