Agnieszka Krauze, Joanna Lange, Marek Kulus

Otrzymano/Received: 14.02.2011. Zaakceptowano/Accepted: 17.02.2011.

Alergia na zwierzęta  

Animal allergy       Alergoprofil 2011; 1(7): 16-23. DOI:
STRESZCZENIE

W ostatnich dziesięcioleciach obserwowany jest systematyczny wzrost liczby chorych z alergią na zwierzęta. W znacznej mierze jest to konsekwencją zmian trybu życia i większej ekspozycji na ten rodzaj alergenu. Nawet w domach bez zwierząt rejestrowane są podwyższone stężenia ich alergenów. W artykule przedstawiono najważniejsze alergeny zwierzęce, a także diagnostykę, prewencję oraz leczenie chorób związanych z tymi alergenami, takich jak alergiczny nieżyt nosa i astma.

ABSTRACT

Prevalence of allergy to pets has increased rapidly over last decades as a consequence of lifestyle changes that have enhanced exposure to animal allergens. This kind of allergy plays important role in the etiology of allergic rhinitis and asthma. Because of the transportability of these allergens on clothing even in homes without pets are registered elevated levels of pets allergens. The objective for this article was to show the most important animal allergens and evaluate possible measures as regards prevention, diagnosis and treatment.

POPRZEDNIE NUMERY