Anna Ziółkowska-Kuryś

Otrzymano/Received: 28.06.2007. Zaakceptowano/Accepted: 6.09.2007.

Nietolerancja rękawiczek gumowych wśród pracowników służby zdrowia – badania ankietowe

[Intolerance of rubber gloves among health professionals - survey research] Alergoprofil 2007; 3(3): 24-27. DOI:
STRESZCZENIE

Nietolerancja rękawic używanych przez pracowników oddziałów zabiegowych jest poważnym problemem zdrowotnym. W pracy porównano częstość występowania nietolerancji wyrobów gumowych wśród lekarzy i pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym w trzech warszawskich szpitalach, jednocześnie oceniono intensywność występowania nietolerancji w zależności od długości czasu pracy. Dokonano analizy statystycznej wyników ankiety przeprowadzonej wśród 50 użytkowników rękawiczek ochronnych wykonanych z gumy.

ABSTRACT

Lack of tolerance to rubber gloves used by surgical departments’ personnel is an important health problem. In the article the frequency of rubber intolerance in physicians and nurses working in operative departments of three different Warsaw hospitals is compared. The intensity of the intolerance in relation to the duration of work exposure is examined.

POPRZEDNIE NUMERY