Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Agnieszka Lipiec, Dariusz Jurkiewicz

--

Zaburzenia funkcji narządu głosu u chorych z uczuleniem na brzozę

Voice organ dysfunction in patients with allergic rhinitis sensitized to birch Tłumaczenie z: Pol. J. Environ. Studies 2007, 16(1A): 51-54. Skopiowano za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
STRESZCZENIE

Alergeny pyłku brzozy są główną przyczyną alergicznego nieżytu nosa i astmy pyłkowej w okresie wczesnej wiosny w centralnej i północnej Europie. Alergeny pyłku brzozy z łatwością przenikają do dolnych dróg oddechowych. Celem pracy była ocena wpływu bardzo wysokich stężeń alergenów pyłku brzozy na narząd głosu u osób z nasilonymi objawami alergicznego nieżytu nosa. Charakter emitowanego głosu badano przy pomocy skali GRBAS. Ocenie poddano: 1) stopień chrypki – G (grade), 2) szorstkość głosu – R (roughness), 3) chuchający charakter głosu – B (breathiness), 4) hipofunkcjonalność głosu – A (asthenicity) oraz 5) hiperfunkcjonalność głosu – S (strain). U chorych leczonych z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa w okresie największego natężenia alergenu występują również zmiany w krtani powodujące zaburzenia głosu. Wielkość nasilenia zmian w krtani jest na tyle duża, że może powodować dyskomfort w pracy u osób posługujących się głosem zawodowo. Duże stężenie alergenów sezonowych ma większy negatywny wpływ na narząd głosu niż całoroczny alergiczny nieżyt nosa w okresie jego największego nasilenia.

ABSTRACT

Birch pollen allergens are an important cause of early spring allergic rhinitis and allergic asthma in central and northern Europe. Birch pollen allergens (airborne protein particles) can easily penetrate into the lower parts of the respiratory airways. The aim of the study was to assess the effect of significant concentrations of allergenic substances (birch pollen antigen) on voice organ in patients with severe allergic rhinitis. The characteristics of emitted voice were assessed according to GRBAS scale. The following parameters were assessed: 1) hoarseness grade, 2) voice roughness, 3) breathy type of voice, 4) voice hypofunctionality, and 5) voice hyperfunctionality. The results indicate that in patients with seasonal allergic rhinitis, larynx changes occur in the period of maximum pollen concentration and are responsible for voice disorders. Intensity of larynx changes is large enough to cause discomfort in patients, who use voice in their workplaces. High concentration of seasonal allergens affect voice apparatus more severely, than rhinitis does in its peak intensity.

POPRZEDNIE NUMERY