Tomasz Wasyłyszyn, Wojciech Kozłowski

Otrzymano/Received: 10.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 13.09.2007.

Czy istnieją „dobre” alergeny?

Do „good” allergens exist? Alergoprofil 2007; 3(3): 8-10. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule autorzy przedstawili możliwości terapeutyczne wybranych alergenów: dinitrochlorobenzenu (DNCB), difenylocyklopropenonu (DCP) oraz squaric acid dibutylester (SADBE). Zwłaszcza dwa ostatnie są bezpiecznymi i skutecznymi środkami w leczeniu łysienia plackowatego (AA, alopecia areata). W ostatnim czasie w piśmiennictwie światowym pojawiły się doniesienia, że tego typu alergeny znajdują zastosowanie również w leczeniu nowotworów.

ABSTRACT

The authors present therapeutic possibilities of several allergens. To this group currently belongs: Dinitrochlorobenzen (DNCB), Difenylocyklopropenon (DCP) and Squaric acid dibutylester (SADBE). Especially this last are safety and effective in therapy of alopecia areata. Recently in medical literature there are publications that these allergens take part in therapy of the neoplasms.

POPRZEDNIE NUMERY