Witold Lasek

Otrzymano/Received: 17.07.2007. Zaakceptowano/Accepted: 12.08.2007.

Perspektywy immunoterapii chorób alergicznych I. Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

Perspectives in immunotherapy of allergic diseases I. Treatment with monoclonal antibodies Alergoprofil 2007; 3(3): 2-7. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat użycia przeciwciał monoklonalnych w leczeniu chorób alergicznych. Na świecie przetestowano lub bada się kilkanaście przeciwciał monoklonalnych w alergologii: 1. neutralizujące cytokiny, w tym chemokiny (przeciwciała anty-IL-4, anty-IL-5, anty-IL-13, anty-TNF-α i przeciwko eotaksynie 1 – anty-CCL11), 2. blokujące receptory dla cytokin (przeciwciało anty- -IL-2R), 3. blokujące cząsteczki powierzchniowe komórek uczestniczących w zjawiskach nadwrażliwości typu I (przeciwciała anty-CD4, anty- -CD11a, anty-CD23) oraz 4. neutralizujące IgE (anty-IgE). Jak do tej pory tylko jedno przeciwciało monoklonalne – omalizumab – zarejestrowano w klinice w leczeniu alergii w terapii ciężkich postaci astmy.

ABSTRACT

The paper summarizes application of monoclonal antibodies in the treatment of allergic diseases. Till now a dozen of monoclonal antibodies have been tested or are being investigated in allergology: 1. neutralizing cytokines, including chemokines (antibodies anti-IL-4, anti- -IL-5, anti-IL-13, anti-TNF-α and against eotaxin 1 – anti-CCL11), 2. blocking receptors for cytokines (anti-IL-2R antibody), 3. targeting surface molecules characteristic for cells mediating hypersensitivity reactions (antibodies anti-CD4, anti-CD11a, anti-CD23) and 4. neutralizing IgE (anti- -IgE antibody). One of the mentioned above antibodies – omalizumab – have been approved in therapy of allergic disorders in the treatment of severe asthma.

POPRZEDNIE NUMERY