Mira Lisiecka-Biełanowicz, Zbigniew M. Wawrzyniak, Ewa Sobolewska

Otrzymano/Received: 1.12.2009. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2009.

Metody fizykoterapeutyczne przenikania przeznaskórkowego stosowane w kosmetologii – ocena dostępności na przykładzie zakładów kosmetycznych na terenie Warszawy

Physiotherapeutic methods of trans-epidermal transport used in cosmetology – assessment of availability on the example of cosmetic work-shops in Warsaw Alergoprofil 2010; 1(6): 31-39. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy wskazano na miejsce kosmetologii w zdrowiu publicznym i opisano metody fizykoterapeutyczne przenikania przeznaskórkowego stosowane w kosmetologii. W oparciu o zaproponowany przez autorów podział zbadano dostępność tych metod w zakładach kosmetycznych na terenie Warszawy. Stwierdzono praktyczną przydatność tego podziału w ocenie dostępności metod fizykoterapeutycznych w zakładach kosmetycznych. Zaobserwowano przewagę salonów SPA nad gabinetami kosmetycznymi w zakresie liczby i rodzajów stosowanych metod fizykoterapeutycznych, które są stosowane głównie w poprawie przenikania przeznaskórkowego.

ABSTRACT

In the paper the place of cosmetology in the public health is pointed out and the physiotherapeutic methods of trans-epidermal transport are described. Based on our own division of methods the availability for clients of these methods in cosmetic work-shops in Warsaw are investigated. It was found practical usefulness of this division in the assessment of the physiotherapy methods. The research show availability and advantages of the SPA salons over cosmetics cabinets in terms of quantity and types of the methods of physiotherapy, which are mainly applied to improve the transepidermal transport.

POPRZEDNIE NUMERY